ΠΟΛΙΤΙΚΗ CCTV ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ YDOR

  1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Η παρούσα πολιτική κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (η «Πολιτική CCTV») περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες που υιοθετεί η εταιρεία «ΕΛΙΞΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»), σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω CCTV (τα «Προσωπικά Δεδομένα») και σας βοηθά να κατανοήσετε το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε, τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε, τι κάνουμε με αυτά και ποια είναι τα δικαιώματα απορρήτου σας. Η παρούσα πολιτική διέπει το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο ξενοδοχείο Ydor, το οποίο είναι θπό την ιδιοκτησία και λειτουργία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων (το “Ξενοδοχείο”).

2. Σκοπός επεξεργασίας και Νόμιμη βάση επεξεργασίας

Η παρακολούθηση του εξωτερικού και εσωτερικού χώρου και του χώρου υποδοχής του Ξενοδοχείου αποσκοπεί στην προστασία των χώρων του και του εξοπλισμού που περιέχεται εντός αυτών, όπως η προστασία των εμπορευμάτων, καθώς και των φυσικών προσώπων που εργάζονται ή εισέρχονται στους χώρους για οποιονδήποτε λόγο, όπως η προστασία προσώπων. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρθρο 6. παρ. 1 στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679/ΕΕ).

3. Έννομα συμφέροντα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων

Το έννομο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων συνίσταται στην ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεων του Ξενοδοχείου του, συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων που βρίσκονται σε αυτό, από παράνομες πράξεις, όπως κλοπή, μη εξουσιοδοτημένη είσοδο και βανδαλισμό, καθώς και από φυσικά φαινόμενα ικανά να προκαλέσουν ζημιά, όπως πυρκαγιά. Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων επιδιώκει να διασφαλίσει, μέσω βιντεοεπιτήρησης, την ασφάλεια, τη σωματική ακεραιότητα, την υγεία και την περιουσία των φυσικών προσώπων εντός των εγκαταστάσεων του Ξενοδοχείου (εργαζόμενοι, επισκέπτες ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος). Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δηλώνει ότι η επεξεργασία δεδομένων μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης δεν επεκτείνεται σε μέρη όπου μπορεί να περιορίσει αδικαιολόγητα την ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων η εικόνα έχει ληφθεί. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις νομικές συμφωνίες και πολιτικές μας.

4. Παραλήπτες

Το υλικό που καταγράφεται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης είναι προσβάσιμο μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια του χώρου όπου φυλάσσεται το καταγεγραμμένο υλικό. Το διατηρούμενο υλικό δεν αποκαλύπτεται, κοινοποιείται ή μεταδίδεται σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.

5. Τα Δικαιώματά Σας

Αναφορικά με τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

(α) Δικαίωμα Πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που διατηρούμε, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας και τους αποδέκτες των Προσωπικών σας Δεδομένων. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα άλλων, θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων που διατηρούμε, αλλά ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας.

(β) Δικαίωμα Διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων και, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς.

(γ) Δικαίωμα Διαγραφής

Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Οι περιστάσεις αυτές μπορούν να προκύψουν όταν:

  • τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
  • αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας σε περιπτώσεις όπου την είχατε παράσχει προηγουμένως,
  • αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με ορισμένους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, • η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης·
  • τα Προσωπικά σας Δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

Το δικαίωμα διαγραφής δεν είναι απόλυτο και οι εξαιρέσεις περιλαμβάνουν περιστάσεις όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης. για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, ή/και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

(δ) Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

Υπό ορισμένες συνθήκες, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Παραδείγματα τέτοιων περιστάσεων περιλαμβάνουν περιπτώσεις όπου αμφισβητείτε την ακρίβεια των Προσωπικών σας Δεδομένων ή την ανάγκη μας να έχουμε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους δηλωμένους σκοπούς επεξεργασίας. Εάν και όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σε αυτή τη βάση, ενδέχεται να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, αλλά δεν μπορούμε να τα επεξεργαστούμε διαφορετικά.

(ε) Δικαίωμα Εναντίωσης στην Επεξεργασία

Εάν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε συγκεκριμένη νομική βάση (όπως έννομο συμφέρον), έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία σε ορισμένες περιπτώσεις. Με την υποβολή της εν λόγω αντίρρησης και εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για τη συνέχιση της επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων σας ή εάν η επεξεργασία είναι για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, θα επιληφθούμε της επεξεργασίας.

(στ) Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων.

Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα και η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι: 1. συγκατάθεση; ή 2. εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή 3. προπαρασκευαστικές εργασίες κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης· έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα από εμάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, εκτός εάν αυτό θα επηρέαζε δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

(ζ) Δικαίωμα Υποβολής Καταγγελίας σε Εποπτική Αρχή.

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε νόμιμο δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

(η) Δικαίωμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης

Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η υπαναχώρηση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση. Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα με γραπτή ειδοποίηση προς εμάς μέσω του [email protected]